Objectius

Objectius

Marc de definició

Les definicions estratègiques en Horitzó 2020 i en l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i de la Innovació s'orienten cap als reptes que la nostra societat demanda. En les iniciatives regionals, les competències de les administracions faciliten que es destaque la importància del criteri de proximitat.

Les RIS3 regionals pretenen impulsar el potencial de creixement de cada regió a partir de la identificació d'avantatges competitius, i un major grau d'adequació entre capacitats científiques, tècniques i d'innovació i les capacitats productives. L'Estratègia Espanyola ha d'atendre a la necessitat d'articular aquest procés dins d'un engranatge comú, a fi d'evitar una fragmentació que limite la consecució de sinergies i definisca complementarietats. Les RIS3 regionals contribuiran a dotar al Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació de coherència interna –articulació– i a facilitar la inserció del mateix en l'Espai Europeu de Recerca i incrementar l'impacte de les polítiques públiques de R+D+I i de les Polítiques de Cohesió europees.