T'interessa

Implicació de la societat en RIS3CV

SISTEMA DE PARTICIPACIÓ

SISTEMA DE PARTICIPACIÓ

SISTEMA DE PARTICIPACIÓ

 

Les empreses, que han encapçalat des de sempre el procés de descobriment emprenedor, així com els centres de recerca i innovació que desenvolupen i apliquen el coneixement, i l'Administració pública en el seu paper promotor i dinamitzador, són els agents que tradicionalment integren la triple hèlix d'un sistema regional de recerca i innovació. Des de la perspectiva de RIS3-CV, no obstant açò, també la participació dels ciutadans, com a principals beneficiaris i usuaris de les innovacions, és especialment important en un moment en el qual les noves respostes als grans reptes econòmics, socials i medi-ambientals impliquen necessàriament canvis en els patrons de conducta tant a escala social com  individual.

 

Engegar l'estratègia RIS3-CV requereix, per tant, un pas més enllà del model tradicional de triple hèlix de la innovació per a integrar als usuaris de productes i serveis en el centre del procés innovador. Per a açò les tecnologies de la informació seran facilitadores clau de la participació d'individus i organitzacions en el disseny de polítiques i solucions més adequades a les necessitats de l'entorn social regional valencià.

 

Plataformes de Participació en RIS3-CV

 

Les Plataformes de Participació són la fórmula inicial conjunta de treball de la Generalitat i els agents del sistema regional de recerca i innovació per a aconseguir la participació ciutadana. Es podran constituir tantes com precise el correcte impuls i seguiment de l'agenda estratègica i podran estar vinculades, per exemple, a les diferents prioritats RIS3-CV o a altres aspectes que es consideren d'especial rellevància, com el seguiment i avaluació de l'estratègia, la formació de recursos humans de recerca i innovació, el foment del emprendimiento innovador, etc.

 

Han de ser estructures molt flexibles, fòrums de participació oberts que aniran evolucionant en xarxa. El seu principal objectiu és aconseguir la major implicació possible dels agents més vinculats i dels principals beneficiaris de l'estratègia, amb una especial atenció a aquells amb major protagonisme en el procés de descobriment emprenedor. 

 

Empreses, col·lectius professionals, universitats, organitzacions socials i ciutadanes, integrants de la comunitat educativa, centres tecnològics i de recerca, professionals independents del disseny o l'assessoria en innovació, parcs científics, tecnològics, vivers, acceleradores, inversors... i, per descomptat, l'Administració local i regional, estan cridats a formar part d'un repte d'innovació social participativa que pretén il·lusionar a la societat valenciana en el canvi cap a un futur de més qualitat vital, més integrador i sostenible, gràcies al motor de la recerca i la innovació.