T'interessa

Implicació de la societat en RIS3CV

SISTEMA DE GOBERNANÇA

SISTEMA DE GOBERNANÇA

La Generalitat té la responsabilitat del disseny, execució i seguiment de RIS3-CV i fa partícips en estes tasques als beneficiaris directes i indirectes de l'estratègia: els agents econòmics, socials i del coneixement que conformen l'ecosistema de la investigació i innovació regional junt amb l'administració.

 

 

Nivell Institucional

La Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació és l'òrgan formalment responsable de l'Agenda Estratègica RIS3-CV per part de la Generalitat.  Esta Comissió va ser creada i es regula per Decret 55/2013, de 3 de maig.

L'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians, regulat pel Decret 58/2012, del Consell, de 5 d'abril, pel qual es modifica el Decret 59/2006, de 5 de maig, de creació del dit observatori actuarà com a fòrum de participació i anàlisi actualitzat de les actuacions i polítiques desenrotllades per la Generalitat. 

Nivell Executiu

El Comité de Direcció de RIS3-CV

És el òrgan central de participació dels agents empresarials, socials i del coneixement i assumeix la responsabilitat "gerent" sobre les decisions d'orientació estratègica de les accions de foment de la investigació i la innovació regional.

Les funcions específiques d'este Comité son:

  • Determinar el número i objecte de les plataformes temàtiques de participació conjuntes entre tots els agents de la quàdrupla hèlice de la innovació.
  • Determinar la composició de membres integrants de les plataformes, amb criteris d'equanimitat i equilibri entre els representants dels diferents components del sistema valencià de la innovació.
  • Determinar els objectius i tasques específiques que hauran d'escometre estes plataformes.
  • Sobre la base del treball d'estes plataformes, avaluar i emetre informes sobre els avanços en l'execució de les actuacions RIS3-CV i els resultats obtinguts, així com propostes de millora i noves actuacions, sobre la integració dels quals en l'estratègia haurà de donar resposta la Generalitat (avaluació i seguiment de RIS3-CV).
  • Mantenir un observatori permanent de situació de context que permeta la realització àgil de nous exercicis de determinació estratègica de prioritats d'ara en avant.
  • Comunicar a la societat l'evolució i resultats de l'estratègia, i requerir de la mateixa societat la seua col·laboració per a maximitzar estos resultats i explotar-los en benefici del benestar social.

El Comité de Seguiment RIS3-CV de la Generalitat

Format per alts càrrecs de la Generalitat amb responsabilitats en investigació i innovació, realitza la gestió de l'execució de RIS3-CV.   En particular, en allò que s'ha referit a la valoració de l'alineació amb les prioritats RIS3-CV de les propostes d'actuacions i les seues operacions tant d'organismes del govern regional com d'altres entitats, el Comité de Seguiment serà l'òrgan responsable d'informar en relació amb el compliment dels criteris i procediments de selecció i priorització d'operacions per als Programes Operatius regionals o plurirregionals dels Fons Estructurals Europeus.

Nivell Tècnic

Comité Tècnic RIS3-CV de la Generalitat

Està format per personal tècnic de la Generalitat provinent dels diferents organismes integrants del Comité de Seguiment.  El Comité Tècnic és conforma l'estructura operativa per al desenrotllament de les iniciatives de la Generalitat en este àmbit.

Plataformes de Participació en RIS3-CV

Les Plataformes de Participació són la fórmula de treball conjunta de la Generalitat i els agents del sistema regional d'investigació i innovació.  Es podran constituir tantes com precise el correcte impuls i seguiment de l'agenda estratègica i podran estar vinculades, per exemple, a les diferents prioritats RIS3-CV o a altres aspectes que es consideren d'especial rellevància, com el seguiment i avaluació de l'estratègia, la formació de recursos humans d'investigació i innovació, el foment de l'emprenedoria innovadora, etc. 

És  una estructura molt flexible, un fòrum de participació voluntària, el principal objectiu de la qual és aconseguir la implicació més gran possible dels agents vinculats i principals beneficiaris de l'estratègia, amb una especial atenció a aquells amb major protagonisme en el procés de descobriment emprenedor.