3.1 AUTOMOCIÓ I MOVILITAT

3.1 AUTOMOCIÓ I MOVILITAT

N. Posicionar a la indústria d'automoció i transport valenciana davant dels centres de decisió multinacionals com un sector sinèrgic, eficient i amb òptims nivells de qualitat.

Objectius Específics
  • AUT1.Desenvolupament d'eines tecnològiques de suport a l'optimització i integració de la logística interna i externa, juntament amb l'extensió del lligen manufacturing a tot el sector i a tots els departaments de les empreses
  • AUT2.Desenvolupament de sistemes de control centralitzat dels processos automatitzats, incloent el seu manteniment preventiu, i la gestió del coneixement en les empreses.
  • AUT3.Desenvolupar la màxima automatització dels processos productius.

 

O. Aconseguir que la Comunitat Valenciana es convertisca en un node logístic de primer orde per al sud d'Europa i nord d'Àfrica.

Objetius Específics
  • AUT4.Millora del nivell d'utilització de la infraestructura portuària i ferroviària, a través de la millora en la fiabilitat i en els costos associats al seu ús i la millora de la intermodalidad mitjançant solucions materials i solucions TIC que impliquen la integració dels operadors i agents de la xarxa o clúster logístic.

 

P. Promoure el desenrotllament de nous negocis i/o de diversificació relacionats amb la incorporació de les TIC a l'automòbil, al transport i a la mobilitat, així com al desenrotllament de l'electro-mobilitat.

Objetius Específics
  • AUT5. Promoure el transport intel·ligent, connectat i amb energies més netes i eficients