Seguiment i avaluació

Seguiment i avaluació

AVALUACIÓ INTERMÈDIA RIS3-CV PERÍODE 2014-2018 VOL.1

AVALUACIÓ INTERMÈDIA RIS3-CV PERÍODE 2014-2018 VOL.2

El sistema de seguiment i avaluació de RIS3-CV ha de contribuir a facilitar la presa de decisions als implicats en l'execució de la mateixa, al plantejament de judicis sobre els resultats, a la generació d'informació per a l'opinió pública i, abans de res, al coneixement i la millor comprensió de l'impacte que va a generar realment.

Atenent a aquesta premissa, es proposa un sistema amb un enfocament dual (general del context i específic a RIS3-CV), on els indicadors i mètriques de cada mesura i objectiu tracten de convergir cap al marc estratègic plantejat.

L'estructura és la següent:

 

Pot consultar el detall d'indicadors de realització i resultats establits per a RIS3-CV que es detalla en el document estès RIS3-CV. Els indicadors de context són els següents:

 

 

 

INDICADOR

Font

Unitat Mesura

Valor
ex­ ante (2013)

Valor interm. (2018)

Valor final (2020+3)

INPUT

Actius amb estudis superiors

INE. EPA

%

33%

35%

40%

Població de 30 a 34 anys amb nivell de formació aconseguit educació terciària

Eurostat

%

41%

45.85%

47.80%

Despesa en innovació empresarial (% PIB)

INE.

Enques. innov. empresarial

%

1.22%

1.5%

2%

Despesa en I+D (% PIB)

INE

%

1.02%

1.13%

1.17%

Despesa en I+D

INE

Milions €

998

1 049

1 070

Inversió en TIC (% PIB)

Fundació
BBVA-IVIE

%

1.67%

1.9%

2.2%

OUTPUT

Producció científica. (Nombre documents)

SCOPUS

Nombre docs.

11 745

14 422

15 492

Facturació per serveis d'I+D+i de Universitats a Empreses

Informe Xarxa OTRI

Milions €

36.50

60

90

Sol·licituds de patents por entitats valencianes

OEPM

Nº patents sol·licitades / Milió hab.

72.60

80

85

Facturació per serveis d'I+D+i d'IITT a Empreses

Indicadors seguiment
IITT IVACE

Milions €

47.70

70

100

Taxa de tornada relativa en H2020 sobre total europeu (Condició alternativa)

CDTI

%

0.79%

0.95%

1.00%

Taxa de tornada relativa en H2020 sobre total nacional (Condició alternativa)

CDTI

%

8.09%

9.80%

10%

Pes de la indústria en el VAB regional

INE Contab. regional

%

15.40%

18%

20%

Nombre empreses amb activitats d'innovació tecnològica

INE

Nombre

331

358

385

IMPACTE ECONÒMIC

Ocupació total

INE.EPA

Mils
persones

1 793.5

2 000

2 200

Ocupats en Ciència i Tecnologia (core)

INE.EPA

Mils
persones

19.80

22

25

Ocupació en sectors de béns d'equip

INE.EPA

%

26.70%

29%

33%

Pes de les ocupacions TIC en l'ocupació regional

INE.EPA

%

26.70%

29%

33%

Taxa de desocupació juvenil

INE.EPA

%

59%

40%

30%

Personal dedicat a I+D

INE.EPA

%

1.03%

1.03%

1.03%

PIB

INE

Milions €

95 884

105 000

114 000

PIB per càpita (€/hab.)

INE

€/hab.

19 300

21 000

22 972

Índex TEA (% d'individus de població adulta amb nova iniciativa empresarial en últims 42 mesos)

GEM + Dades C. Valenciana

%

5.50%

6%

7%

Pes emprenedoria en activitats intensives en coneixement (nacional, regional)

INE

%

25.40%

27%

30%

Empreses de 50+ treballadors respecte a xicotetes empreses

INE. Directori Central
d'Empresa

%

18.40%

19%

20%

Nombre empreses mitjanes (entre 50 i 249 treballadors assalariats)

DG Indústria i de la PIME. MIET

Nombre

1 773

2 040

2 139

Volum d'exportacions (% PIB)

Datacomext. Min. Economia

%

24.20%

24.5%

25%

Pes en el tràfic portuari nacional

Estadístiques del Ministeri de Foment

%

17.80%

22%

25%

Exportacions de béns d'equip

Datacomext. Min. Economia

Milions €

6 783

8 000

10 000

% empreses regionals que utilitzen diàriament ferramentes TIC per a la gestió del seu negoci i per a compartir informació amb els seus clients i proveïdors

INE. Enquesta TIC i Comerç Electrònic en empreses

 

 

%

33.1%

45%

50%

Nivell de satisfacció amb la I+D+i realitzada a la Comunitat Valenciana per part de la societat

Comité Tècnic RIS3-CV

Mitjana punts escala 0/5

n/a

3.50

4.00