Marc pressupostari

Marc pressupostari

A l'hora d'establir un marc pressupostari per a l'execució de RIS3-CV, només poden detallar-se les partides corresponents a les actuacions proposades en les quals hi ha una intervenció directa de la Generalitat per mitjà dels seus propis recursos, als que s'afegissen els provinents d'Europa per mitjà dels Programes Operatius regionals, o a través de l'estímul a la participació d'empreses i entitats que participen en el finançament.

La Generalitat intentarà aconseguir la màxima alineació amb les prioritats delimitades per RIS3-CV d'altres recursos de finançament de la investigació i innovació que revertiran a la Comunitat Valenciana. És el cas, sobretot, dels Programes Operatius de la política regional comunitària gestionats per l'Administració General de l'Estat (PO de Creixement Intel·ligent i Iniciativa PIME), dels Fons Europeus d'Inversions, i del Programa Marc Horitzó 2020, els recursos del qual suposen importantíssimes quantitats addicionals que en cap cas deixen de tindre's en compte.

La distribució prevista del marc pressupostari per alineació estratègica es la següent:

D'aquestes quantitats, el 13,8% té el seu origen en el Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana, el 37,9% serà aportat per la Generalitat, i el 45,3% per la iniciativa privada.