TRETS CARACTERÍSTICS DEL CONTEXT ECONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CONTEXT ECONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 1. La Comunitat Valenciana té una privilegiada localització que, unida a les bones condicions de vida que ofereix, la converteix en un territori amb una forta capacitat per a atraure població i activitat econòmica.
 2. Ha mostrat una elevada capacitat de créixer en termes de PIB, població i ocupació entre 1995 i 2007.  A pesar d'això, el ritme de creixement de l'activitat productiva valenciana ha estat inferior a la mitjana nacional, la qual cosa junt amb el fort dinamisme demogràfic ha provocat un procés de divergència en termes de PIB per càpita respecte a Espanya i la Unió Europea.
 3. Està experimentant, durant els últims anys, un procés de convergència en matèria de productivitat del treball, estant ja molt pròxim als nivells mitjans nacionals.  Durant el període de creixement econòmic l'increment de la població ocupada no va ser acompanyat de majors nivells de producció per hora treballada com a conseqüència d'una especialització cap a sectors poc productius.  Des del 2008, les millores en productivitat s'originen per la important destrucció d'ocupació i mà d'obra.  A pesar d'això, el teixit empresarial valencià està sent capaç de produir més per cada hora de treball, millorant d'esta manera la seua competitivitat en l'exterior.
 4. Presenta una estructura productiva que no afavoreix les millores de productivitat.  Els servicis (comerç, hostaleria, transport…), i la construcció van ser els motors de l'economia valenciana, sent per això més intens l'impacte de la crisi econòmica en la regió.  La pèrdua progressiva del pes de la indústria en l'economia regional requereix seguir una estratègia distinta per a la reactivació econòmica basada en el foment d'activitats industrials intensives en tecnologia i el desenrotllament de servicis avançats i intensius en capital humà.
 5. Té una gran tradició industrial que es reflectix en el pes més gran de l'ocupació i del VAB de la indústria que en el conjunt d'Espanya.  Els sectors amb major pes són la indústria ceràmica, la química, la metal·lúrgia i la indústria de l'automòbil.  Per la seua banda el calçat, el tèxtil, els taulells, el joguet i el moble són les manufactures que presenten una major especialització en la regió.

Trets característics del context econòmic de la comunitat valenciana

 1. Ha de millorar els seus nivells de productivitat en els sectors industrials a través de dos línies d'acció: una, millorar en els sectors amb un elevat pes en l'economia regional i la productivitat del qual és inferior a la mitjana nacional del mateix sector (indústria química, plàstic, alimentació i metal·lúrgia); i dos, augmentar la presència en la regió d'activitats industrials més productives (entre altres, la indústria de l'automòbil, fabricació de maquinària i equip, i la indústria de begudes i tabac).
 2. És un important nucli turístic a escala internacional.  El turisme és una de les principals fonts de creació de riquesa de la regió.  A pesar de l'arribada de la crisi, el volum de turistes ha seguit la seua tendència de creixement i, al mateix temps, l'oferta s'ha diversificat.
 3. Està situada en el centre de l'eix del comerç mundial, en el mig dels fluxos comercials que procedeixen d'Orient i de l'Atlàntic.  La seua xarxa logística (equilibrada i multimodal) proporciona un elevat grau d'accessibilitat nacional i internacional, definint-la com a punt clau de l'activitat logística del Mediterrani i de l'eix ibèric i un lloc atractiu per a la localització d'empreses multinacionals.
 4. Es caracteritza per tindre un teixit empresarial molt atomitzat, existint un fort predomini d'empreses de reduïda grandària, la qual cosa afecta negativament la seua capacitat per a obtindre finançament, per a poder desenrotllar projectes d'I+D+I en els seus processos i productes, i inclús en la seua propensió a exportar.  Malgrat açò, hi ha una marcada cultura emprenedora que, unida als elevats nivells de formació dels gerents de les empreses, està ajudant a l'aparició de noves empreses tecnològiques i de caràcter global.
 5. Disposa d'una àmplia base de recursos humans altament qualificats a disposició del teixit productiu de la regió.  Des de principis de segle XXI s'incorporen més de 66 000 persones al mercat laboral valencià amb estudis superiors, aspecte clau per a la incorporació del coneixement en el teixit productiu.  L'especialització en activitats de baix contingut tecnològic fa que el grau d'utilització d'este capital humà siga relativament baix, provocant una fuga de talents cap a l'exterior cercant una oportunitat laboral.
 6. Té una important xarxa d'institucions generadores de coneixement que conforma el mapa tecnològic de la regió (universitats, instituts tecnològics, centres d'investigació) que fomenten la I+D+I i la seua aplicació en el teixit productiu.  Així mateix, el volum d'empreses valencianes innovadores continua creixent considerablement, sent ara necessari augmentar l'esforç en innovació d'estes empreses, especialment les grans empreses tractores.
 7. Ha patit amb major intensitat la duresa de la crisi, la qual cosa ha provocat la pèrdua d'impuls d'alguns dels seus motors, com ara la construcció residencial, la inversió pública i privada, l'activitat industrial i la demanda interna.  No obstant això, el saldo comercial internacional de la Comunitat Valenciana és positiu.
 8. És la tercera regió espanyola en volum d'exportacions, focalitzant les seues vendes a l'exterior en els productes fabricats per la indústria automobilística, la indústria agroalimentària, el calçat i els productes ceràmics.  Estan apareixent noves destinacions no europees amb un important nivell de desenrotllament (Xina, Aràbia Saudita, Algèria, Índia o Brasil).Trets característics del context econòmic de la comunitat valenciana
 9. Segueix mantenint, malgrat la crisi, un important potencial de creixement, la materialització del qual depén bàsicament de la recuperació general del conjunt de la Unió Europea
 10. Disposa d'alguns aspectes claus per a aconseguir un creixement econòmic sostenible i equilibrat a llarg termini: capital humà de qualitat suficient per a atendre la demanda potencial de les empreses en noves activitats lligades a l'economia del coneixement; capacitat d'emprenedoria infrautilitzada que no troba oportunitats d'èxit; capacitat instal·lada en moltes de les branques d'activitat que poden facilitar una recuperació ràpida de la producció; i potencial tecnològic a l'abast de les empreses, dins i fora d'elles, en plataformes que poden integrar la ciència, la tecnologia i la innovació.
 11. Té algunes empreses tractores que mobilitzen a la resta (entre elles Ford, Mercadona…) i que permeten ampliar els mercats de les seues empreses proveïdores fins a aconseguir escales de producció molt més eficients que les de les PIME.  L'empresa valenciana ha de créixer en número, dimensió i nivell de professionalitat, sent urgent elevar el nivell de formació dels empresaris per a potenciar les seues qualitats intrínseques (lideratge, assumpció de risc, capacitat de sacrifici, etc.).
 12. Conta amb clústers industrials, tecnològicament potents al nivell corresponent a la branca d'activitat, i existeix encara un ampli espai per a dur a terme accions de cooperació en múltiples direccions: tecnològiques, comercials, compres, marca, màrqueting, etc.
 13. Ha vist reduïda la seua capacitat d'inversió de caràcter públic davant dels compromisos adquirits de reducció del dèficit públic.  La recuperació financera de la regió ha de permetre reactivar aquelles inversions orientades a generar un major creixement econòmic i millorar els avantatges competitius de les empreses assentades en la regió, trencant així amb la tendència negativa dels últims anys.
 14. Cal que aprofite el creixement dels servicis de no mercat (sanitat, assistència social i educació) per a potenciar la capacitat del teixit productiu regional per mitjà de la incorporació de la I+D+I aplicada als hospitals, centres i institucions públiques o privades implicades en estes activitats.
 15. Ha de desenrotllar projectes d'economia verda on s'explote econòmicament el gran interés social pels problemes d'eficiència energètica i sostenibilitat del medi ambient.
 16. Pot explotar la seua localització geogràfica aconseguint avantatges logístiques en els mercats nacionals i europeus, oferint un servici logístic amb menors costos i amb un alt nivell de qualitat en la seua execució.