T'interessa

Avís legal

Avís legal

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, continguts, disseny gràfic i codis, són titularitat de la Generalitat Valenciana.

Correspon al dit organisme l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concórreguen les condicions que a continuació s'assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagen sigut expressament autoritzats per la Generalitat Valenciana.

Limitació de responsabilitat

L'usuari es compromet a utilitzar esta web de forma correcta i lícita. La Generalitat Valenciana rebutja tota responsabilitat que es derive de la mala utilització dels seus continguts. El dit material:

  • Consistix únicament en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.
  • No oferix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; la versió jurídicament vàlida de les convocatòries i anuncis oficials és la que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i altres diaris oficials de l'Estat espanyol o de la Unió Europea.
  • Conté vegades algunes ocasions enllaços a pàgines externes sobre les quals la Generalitat Valenciana no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat; no oferix assessorament professional o jurídic (si desitja efectuar una consulta d'este tipus, dirigisca's sempre a un professional degudament qualificat).
  • La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina té només finalitat informativa. La Generalitat Valenciana rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb el nostre portal web, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador de la web.

Política de privacitat

D'acord amb el que establix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Generalitat Valenciana informa que, totes les dades a què tinga accés, facilitats per Vosté, seran incorporats als fitxers de l'entitat per a possibilitar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el client, o si és el cas, la gestió de la seua sol·licitud o suggeriment remés.

Vosté pot visitar la pàgina web i estudiar les nostres ajudes i servicis, llegir informació corporativa, buscar beques, convocatòries de cursos, traure últimes notícies i altres servicis de valor afegit, sense aportar cap informació sobre vosté A més, pot accedir a determinats productes i servicis on se sol·liciten dades de caràcter personal (plecs de contractació, suggeriments, contacte, etc). En tots estos supòsits, la Generalitat Valenciana li informarà dels usos i finalitats dels tractaments realitzats, demanant el seu consentiment per a realitzar els mencionats tractaments, quan així ho requerisca la legislació vigent.

L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades.

La Generalitat Valenciana es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzathi, hagut compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

La Generalitat Valenciana contínuament manté la supervisió i avaluació dels processos per a assegurar que la privacitat de les dades siga respectades.

En els formularis que demanen dades personals, vosté serà informat, si és el cas, del tractament de les seues dades amb la finalitat de preparar ajudes, servicis o activitats que en el futur pogueren interessar-li, podent oposar-se al mateix. D'esta informació serà destinataria la Generalitat Valenciana.

Vosté té dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li assistixen, per mitjà d'un escrit dirigit a l'IVACE - Generalitat Valenciana en la direcció següent: Carrer de la Democràcia, 77. 46018. València.