Anàlisi DAFO

Anàlisi DAFO

Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del model econòmic de la Comunitat Valenciana

DEBILITATS

AMENACES

1.

Especialització productiva poc intensiva en productes sofisticats i d'alt contingut tecnològic

1.

Estancament de la millora del PIB per càpita regional, impulsor de l'especialització intel·ligent

2.

Problemes de productivitat en nivells i ritmes de millora: pèrdua de competitivitat exterior

2.

Sistema de finançament autonòmic que no permet estimular l'economia del coneixement

3.

Indústria intensiva en mà d'obra i nivell tecnològic mitjà i baix: desindustrialització

3.

Restriccions de crèdit i liquiditat en empreses i institucions que no permeten finançar la I+D+I

4.

Forta sensibilitat al cicle econòmic (consum, turisme, construcció...): conseqüències sobre la desocupació

4.

Economia exposada al cicle i a la competència de països emergents amb ràpids avanços de productivitat

5.

Turisme: alta dependència nacional i despesa mitjana reduïda

5.

Dificultat creixent per a competir en activitats basades en l'avantatge en costos: risc de deslocalització

6.

Escassetat de grans empreses.  Conseqüències: accés als mercats globals, exportació, innovació, finançament.

6.

Aparició de noves destinacions internacionals turístiques de baix cost

7.

Baix aprofitament del capital humà, elevada sobrequalificació i baix nivell de despesa en I+D+I

7.

Perspectives de creixement dèbil de les activitats tradicionals pel seu escàs contingut tecnològic

8.

Baix nivell de despesa en I+D+i en comparació amb les regions més avançades

8.

Limitació de l'expansió productiva i comercial de les empreses per la seua escassa grandària i baixa cooperació

9.

Insuficients vocacions empresarials amb formació cientificotècnica

9.

Forta emigració del capital humà d'excel·lència: fuga de cervells i escàs nivell de retorns

10.

Dificultats en l'accés als nous mercats: pèrdua de quota dins i fora d'Espanya

10.

Problemes de reciclatge de mà d'obra no qualificada procedent de branques en declivi: construcció, etc.

11.

Baixes dotacions de capital productiu per treballador: excés d'inversió residencial

11.

Dificultat per a atraure inversió estrangera (competència creixent)

12.

Baixa dotació d'infraestructures logístiques per habitant i PIB: Corredor Mediterrani

12.

Difícil absorció de l'excés de capacitat instal·lada: naus, oficines, plantes, fàbriques, infraestructures, logística...

13.

Fort endeutament del sector públic valencià: poc crèdit al sector privat i problemes  de liquiditat

13.

Consum energètic excessiu, sobreexplotació del territori, incendis, erosió, emissions, biodiversitat…

14.

Fort creixement de les emissions de GEI: dependència del petroli i baix ús d'energies renovables

 

 

 

FORTALESES

OPORTUNITATS

1.

Fort dinamisme econòmic 1995-2008: en particular en servicis de mercat.  Tradició d'adaptació al canvi

1.

Grans àrees urbanes a escala europea: València-Castelló i Alacant-Elx (Servicis avançats, smart cities)

2.

Gran tradició industrial: teixit industrial valencià consolidat, clústers

2.

Indústria i servicis intensius en coneixement com a nous motors de l'economia: aprofitament de la capacitat existent.  Aprofundiment de la relació Universitat/empresa/centres d'I+D+I

3.

Sector turístic potent: qualitat i diversitat de productes turístics

3.

Incorporació de noves tecnologies en sectors madurs i forts: I+D+I sota contracte.

4.

Fort dinamisme empresarial amb experiència en mercats exteriors (diversificació)

4.

Aprofitament de noves tecnologies horitzontals per concentració d'activitat en districtes industrials

5.

Existència d'una base d'empreses en sectors d'alta i mitja-alta tecnologia

5.

Potencial de creixement del turisme nacional i internacional: AVE, aeroports i connexions marítimes

6.

Creixement del nivell d'estudis dels emprenedors: elevada formació dels directius

6.

Corredor Mediterrani: Comunitat Valenciana centre logístic

7.

Existència d'empreses molt productives en la pràctica totalitat dels sectors

7.

Estructuració de l'oferta conjunta d'instituts i centres tecnològics, parcs científics i empresarials orientats a la indústria i al terciari avançat

8.

Àmplia xarxa de centres d'I+D+I: instituts tecnològics, centres d'investigació i parcs científics

8.

Incorporació d'I+D+i i capital humà al teixit empresarial: millores de productivitat

9.

Abundant oferta de capital humà

9.

Impuls de la gran empresa (Ford, Mercadona…) sobre la dimensió, professionalitat i capacitats comercials i exportadores de la PIME valenciana

10.

Presència d'institucions d'ensenyament superior amb creixent sensibilitat per l'impacte de la seua activitat docent, investigadora i dinamitzadora del territori

10.

Campus d'excel·lència internacional: projecció del sistema universitari, atracció de talent i orientació de mercat

11.

Territori vertebrat per dos eixos logístics: nord-sud (A7 i Euromed) i interior-costa (A3 i AVE)

11.

Medi ambient: factor clau per a la generació de noves activitats d'alt valor afegit

12.

Capacitat logística multimodal: carretera, ferrocarril, marítim i aeroportuari

12.

Tecnologies amb potencial de desenrotllament industrial en agroalimentació, energia (renovables) i aigua, hàbitat, indumentària, logística, domòtica, salut i qualitat de vida

13.

Existència de polítiques regionals per a la sostenibilitat mediambiental: sòl, aigua, energia i biodiversitat

13.

Atracció d'inversió estrangera cap a sectors estratègics