notícies

Les RIS3 seran clau en el diàleg amb la Comissió per a establir els pròxims Programes Operatius

Les RIS3 seran clau en el diàleg amb la Comissió per a establir els pròxims Programes Operatius

La Comissió presenta els seus punts de vista preliminars sobre els àmbits d'inversió prioritaris i les condicions marc per al període 2021-2027

El passat 28 de febrer la Comissió ha presentat el seu document semestral d'avaluació sobre els avanços dels Estats membres (Semestre Europeu).  En aquesta ocasió, inclou un annex que exposa els punts de vista preliminars dels serveis de la Comissió sobre els àmbits d'inversió prioritaris i les condicions marc per a l'aplicació efectiva de la política de cohesió 2021-2027.  Aquestes àrees prioritàries d'inversió es deriven del context més ampli de "colls de botella" i necessitats d'inversió i les disparitats regionals avaluades en l'informe semestral.

L'annex senta les bases per al diàleg entre Espanya i els serveis de la Comissió amb vista a la programació dels fons de la política de cohesió (Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Fons Social Europeu Plus).   D'acord amb els nous objectius polítics fixats en l'esborrany de Reglament com a prioritats d'inversió, les premisses per a Espanya en l'Objectiu polític 1 (una Europa més intel·ligent)  són les següents.

Transformació industrial innovadora i intel·ligent

Espanya continua sent un país moderadament innovador i les capacitats d'innovació del seu sector públic i de les empreses són insuficients per a augmentar la seua productivitat. Per tant, s'identifiquen necessitats d'inversió prioritàries per a millorar les capacitats d'investigació i innovació i l'assimilació de tecnologies avançades en el marc d'estratègies regionals d'especialització intel·ligent (RIS3) que determinen àmbits prioritaris basats en les necessitats regionals.

 • fomentar la inversió en investigació i innovació, en particular per a augmentar el nombre d'empreses innovadores en els àmbits prioritaris de les estratègies d'especialització intel·ligent, incloses la compra pública innovadora i el desenvolupament de nous productes, processos i serveis;
 • millorar la transferència de tecnologia i la cooperació orientada al mercat entre empreses i centres d'investigació i les universitats, en particular mitjançant el desenvolupament i la utilització d'ecosistemes d'innovació i l'augment de la capacitat de les empreses per a internalitzar el coneixement extern;
 • estimular la cooperació interregional en noves cadenes de valor, també amb altres Estats membres;
 • augmentar les sinergies i complementarietats entre els programes operatius nacionals i regionals mitjançant la programació conjunta per a un ús més eficient dels recursos públics.

Transformació digital

Amb la finalitat d'augmentar l'adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació de nova generació per part de les empreses i de millorar l'accés a l'administració electrònica i a altres serveis públics electrònics, es determinen les necessitats d'inversió prioritàries perquè els ciutadans, les empreses i els organismes governamentals puguen aprofitar els beneficis de la digitalització, i en particular per a:

 • donar suport a l'assimilació de les tecnologies digitals i dels models empresarials basats en les tecnologies de la informació i la comunicació per a les PIME, incloent infraestructures i serveis com els hubs d'innovació digital (DIH), així com promoure les competències en matèria de TIC impulsades pel mercat en les petites i mitjanes empreses;
 • desenvolupar i promoure l'administració i serveis electrònics interoperables (sanitat, educació i altres serveis públics), en particular a les regions remotes i ultraperifèriques, inclosa la prestació conjunta de serveis en les zones frontereres.

PIME

La reduïda grandària de les petites i mitjanes empreses espanyoles afecta a la seua capacitat d'innovació i productivitat. Per tant, es determinen com a necessitats prioritàries les que contribuïsquen a augmentar el creixement i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.  En particular es prioritzarà:

 • promoure l'esperit empresarial, el creixement de les empreses de nova creació o en expansió, els vivers d'empreses i els acceleradors, l'accés a serveis empresarials avançats i a nous models empresarials per a les petites i mitjanes empreses, en particular mitjançant la inversió en actius intangibles;
 • impulsar les exportacions, augmentant el nombre d'exportadors habituals, en particular de PIME, centrant-se en el desenvolupament del vincle entre l'exportació i la innovació;
 • fomentar els ecosistemes empresarials donant suport a la creació de xarxes, els ecosistemes de transferència d'empreses, el desenvolupament de clústers (dirigits per la indústria) i el desplegament de projectes conjunts interregionals innovadors, també transfronterers.

Qualificacions

Les mancances i els desajustaments en matèria de qualificacions obstaculitzen la productivitat i la difusió de la tecnologia, i afecten el desenvolupament de les competències innovadores a Espanya. En aquest sentit, s'identifiquen les necessitats d'inversió prioritàries per a desenvolupar les capacitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i l'esperit empresarial, i en particular per a:

 • estimular la gestió de la innovació, la formació específica i el reciclatge en els àmbits de l'especialització intel·ligent, la transició industrial i l'esperit empresarial, en particular en les tecnologies facilitadores clau (KET) i en els àmbits emergents;
 • integrar les institucions educatives dins dels ecosistemes d'innovació nacionals i regionals per a augmentar la viabilitat comercial i la rellevància dels seus projectes d'investigació en el mercat.