notícies

Desenvolupament regional i política de cohesió després de 2020: preguntes i respostes

Desenvolupament regional i política de cohesió després de 2020: preguntes i respostes

Qüestions clau per a RIS3

Brussel·les, 29 de maig de 2018

La Comissió Europea ha presentat hui les seues propostes per a modernitzar la política de cohesió. L'objectiu és incrementar la convergència econòmica i social, ajudar a les regions a traure ple partit de la globalització i equipar-les amb les ferramentes adequades per a un creixement sòlid i durador. Totes les regions podran seguir optant a finançament de la política de cohesió a Europa, sempre conformement a tres categories: les regions menys desenvolupades, les regions en transició i les regions més desenvolupades.

Quines són les noves prioritats d'inversió de la política de cohesió?

Dels onze «objectius temàtics» del període 2014-2020, la nova política de cohesió concentrarà els seus recursos en els cinc objectius polítics en els quals la UE està millor situada per a aconseguir resultats:

1) una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la transformació econòmica i el suport a les xicotetes i mitges empreses;

2) una Europa més verda, més lliure de carboni, on s'aplique l'Acord de París i s'invertisca en la transició energètica, en energies renovables i a combatre el canvi climàtic;

3) una Europa més connectada, amb xarxes estratègiques de transport i digitals;

4) una Europa més social, en la qual el Pilar europeu de drets socials done resultats i es done suport a l'ocupació de qualitat, a l'educació, les capacitats, la integració social i la igualtat d'accés a l'assistència sanitària;

5) una Europa Europa més propera als ciutadans, en la qual es recolzen les estratègies de desenvolupament d'implantació local i el desenvolupament urbà sostenible en tota la UE.

La major part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió es destina als dos primers objectius: una Europa més intel·ligent i una Europa més verda. El detall dels objectius específics dins de cadascuna d'aquestes prioritats pot veure's en  l'article 2 de la Proposta de Reglament per a FEDER i el Fons de Cohesió.  També resulta d'extraordinari interès revisar i prendre nota de les taules d'indicadors que la Comissió proposa com a desenvolupament de l'article 7 d'aquesta proposta de Reglament en els Annexos 1 (indicadors de realització i rendiment) i 2 (indicadors de resultats) d'aquesta Comunicació. 

Com s'assignaran els fons?

El sistema d'assignació de la política de cohesió es modifica lleugerament amb la finalitat de concentrar més els recursos en els Estats membres menys desenvolupats i donar un major suport financer a les regions que afronten la transició industrial. Encara es basa fonamentalment en el PIB per càpita (80%), però inclou també nous criteris per a totes les categories de regions (desocupació juvenil, baixos nivells educatius, canvi climàtic i acolliment i integració dels migrants), a fi de reflectir millor la situació socioeconòmica sobre el terreny.

Qué són les noves condicions favorables o habilitadores?

Les «condicions favorables» segueixen el mateix enfocament de les «condiciones ex ante» introduït en el període de finançament 2014-2020. S'han proposat unes vint condicions, la qual cosa correspon més o menys a la meitat de les condicions del període anterior. La cobertura per àrees temàtiques es sembla a la de 2014-2020, com l'eficiència energètica, i  es mantenen les estratègies d'especialització intel·ligent per a orientar les inversions en investigació i innovació.

També hi ha quatre condicions favorables horitzontals en l'àrea de contractació pública, ajudes estatals i en relació amb l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Els procediments relacionats amb les condicions favorables són semblants als de les condicions ex ante, però estan més simplificats; per exemple, en cas d'incompliment no és obligatori presentar un pla d'acció. No obstant açò l'Estat membre no podrà tornar a enviar les sol·licituds de pagament a la Comissió per a projectes finançats per la UE relacionats amb condicions incomplides. El compliment d'aquestes condicions ha de ser respectat al llarg de tot el període.

L'article 11 de la proposta de Reglament dels Fons Estructurals COM(2018) 375 detalla les característiques d'aquestes condicions habilitadores, i envía a Annex IV d'aquesta Comunicació per a més informació sobre les condicions temàtiques.

 

La condició favorable relativa a la especialització intel·ligent

El desenvolupament de les condicions favorables o específiques de l'article 11 ens ofereix la clau del futur i important paper de l'especialització intel·ligent.  Per a l'Objectiu polític 1, a FEDER trobem RIS3 en primer lloc:

Objectiu polític Objectiu específic Denominació de la condició favorable Criteris de compliment de la condició favorable

1. Una Europa més intel·ligent, 
promovent una transformació  econòmica
innovadora i intel·ligent

FEDER:

Tots els objectius específics conformement a aquest objectiu polític.

Bona gobernança de la estratègia d'especialització intel·ligent nacional o regional

Les estratègias d'especialització intel·ligent hauran d'estar basades en:

  1. Una anàlisi actualitzada dels obstacles per a la difusió de la innovació, incloent la digitalització;
  2. L'existència d'una institució o organisme nacional/regional competent encarregat de l'estratègia d'especialització intel·ligent;
  3. Instruments de seguiment i avaluació per a mesurar els resultats pel que fa als objectius de l'estratègia;
  4. El funcionament eficaç del procés de descobriment d'oportunitats empresarials;
  5. L'existència d'accions necessàries per a millorar els sistemes de recerca i innovació nacionals o regionals;
  6. L'existència d'accions per a gestionar la transició industrial;
  7. L'existència de mesures per a la col·laboració internacional.

 

Poden trobar-se respostes a moltes més qüestions relatives als futurs fons estructurals i la política de cohesió en el document de preguntes i respostes i  les fitxes informatives publicats por la Comissió Europea.

Desenvolupament regional i política de cohesió 2021-2027

Listado Documentos